Rekrutacja

III tura dodatkowej rekrutacji odbędzie się w terminie od 04.04.2022 r. do 15.04.2022 r. Liczba miejsc 35.

Do projektu będą premiowane osoby:

  • Byli Uczestnicy/czki projektu z zakresu włączenia społecznego z ramach celu tematycznego 9 w RPO WP – 20 pkt.
  • Osoby zamieszkujące na terenie miast średnich – 20 pkt.
  • Kobiety – 15 pkt.
  • Osoby długotrwale bezrobotne – 15 pkt.
  • Osoby o niskich kwalifikacjach – 10 pkt.
  • Osoby po 50 roku życia – 10 pkt.
  • Osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
  • Osoby posiadające doświadczenie zawodowe – brak (od 0 do 6 miesięcy) 5 pkt, do 5 lat (od 6 miesięcy do 5 lat) – 3 pkt, powyżej 5 lat (od 5 lat i więcej) – 0 pkt.

Jakie warunki musisz spełniać

Kryteria formalne – osoba bezrobotna, bierna zawodowo w wieku 30 lat i więcej,  należących do co najmniej jednej z grup tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat nienależących do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.