"Twój sukces - Nasz cel"

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i poprawa sytuacji na rynku pracy osób zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w tym 145 osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej,  należących do co najmniej jednej z grup tj.:

osoby w wieku 50 lat i więcej

osoby długotrwale bezrobotne

kobiety

osoby z niepełnosprawnościami

osoby o niskich kwalifikacjach

oraz 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat nienależących do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 145 osób (90 kobiet i 55 mężczyzn)

 bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) nie otrzymujących jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należących co najmniej do jednej z grup:

oraz 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), nienależących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, jednocześnie chcących podwyższyć lub nabyć nowe kwalifikacje, kompetencje lub utrzymać i formalnie potwierdzić kwalifikacje lub kompetencje, bądź rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia i planowane efekty:

Uczestnikom/czkom projektu przysługuje wsparcie w postaci:

Indywidualny Plan Działania, którego celem będzie przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu, wyznaczenie realnych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, ukończenie przez Uczestnika Projektu zaplanowanych działań oraz doprowadzenie Uczestnika Projektu do osiągnięcia określonych celów w tym celów szczegółowych i celów strategicznych przy zapewnieniu wsparcia doradcy zawodowego w czasie realizacji IPD – 12 godzin zegarowych.

Poradnictwo zawodowe, którego celem będzie wspólna praca Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika Projektu decyzji dotyczącej drogi rozwoju edukacyjno-zawodowej oraz nad lepszym zrozumieniem siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu motywowanie Uczestnika Projektu do nauki oraz zapobieganie nieprzemyślanym decyzjom dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej – 8 godzin zegarowych.

d0b718cfacf03f92eb5736f3d5e79323
d 1d 1

Indywidualny Plan Działania (IPD), wsparcie indywidualne dla 150 Uczestników/czek projektu w wymiarze średnio 12 godzin dla każdego Uczestnika/czki projektu, składające się z czterech etapów:

  • Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika/czki projektu. będzie obejmować co najmniej:

– analizę potencjału Uczestnika/czki;

– analiza uwarunkowań zdrowotnych i społecznych Uczestnika/czki projektu;

– ustalenia problemu zawodowego;

– opis predyspozycji/preferencji zawodowych Uczestnika/czki;

– określenie kierunku rozwoju Uczestnika/czki, w tym: kierunku szkolenia zawodowego pozwalającego nabyć kompetencje zawodowe i/lub uzyskać kwalifikacje zawodowe w celu podjęcia zatrudnienia.

 

  • Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem Uczestnika/czki projektu, którego celem będzie wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie Uczestnika/czki do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  • Etap III – Realizacja IPD przez Uczestnika/czkę ze wsparciem doradcy zawodowego, którego celem będzie ukończenie przez Uczestnika/czkę projektu zaplanowanych działań oraz doprowadzenie Uczestnika/czki projektu do osiągnięcia założonych celów w tym celów szczegółowych i celów strategicznych przy zapewnieniu wsparcia doradcy zawodowego w czasie realizacji IPD. Spotkania monitorujące odbywać się będą po realizacji zaplanowanych działań oraz podczas udziału w szkoleniu i podczas odbywania stażu zawodowego.
  • Etap IV – Zakończenie realizacji IPD. Podsumowanie działań, którego celem będzie podsumowanie objętych planem działań ich przebiegu i wyników. Spotkanie podsumowujące Uczestnika/czki z doradcą zawodowym zamyka proces pracy z Uczestnikiem/czką i kończy IPD.

Indywidualne poradnictwo zawodowe – wsparcie indywidualne dla 150 Uczestników/czek projektu w wymiarze średnio 8 godzin dla każdego Uczestnika/czki projektu. Poradnictwo zawodowe polega na udzieleniu pomocy Uczestnikowi/czce projektu w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Indywidualne spotkania dla każdego Uczestnika/czki będą odbywać się przed rozpoczęciem stażu zawodowego.

 

Pośrednictwo pracy – wsparcie indywidualne dla 150 Uczestników/czek projektu w wymiarze średnio 8 godzin dla każdego Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwo polega na udzieleniu pomocy Uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez np.: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępnienia ich Uczestnikom/czkom projektu. Spotkania dla każdego Uczestnika/czki będą odbywać się przed rozpoczęciem stażu zawodowego w celu znalezienia odpowiedniego, zgodnego z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym miejsca pracy.

 

Staż zawodowy – którego celem będzie umożliwienie Uczestnikowi/czce projektu nabycie umiejętności praktycznych istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą, mające za zadanie przygotować osobę wchodzącą, powracającą na rynek pracy, planującą zmianę miejsca zatrudnienia lub podnoszącą swoje kwalifikacje do podjęcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia. Staż zawodowy trwać będzie średnio 6 miesięcy dla 150 Uczestników/czek projektu. Uczestnikom/czkom projektu przysługiwać będzie stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 1 536,50 zł netto za każdy miesiąc.

 

Szkolenia zawodowe Uczestnicy/czki projektu mają możliwość skorzystania ze szkolenia zawodowego (wynikającego z IPD). Wsparcie szkoleniowe przewidziane jest dla 75 Uczestników/czek projektu. Szkolenie zawodowe prowadzi do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Uczestnik/czka projektu otrzyma stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, certyfikat/dyplom po zdaniu egzaminu.

 

Uczestnicy/czki projektu zamieszkujący w miejscowości innej niż realizowane IPD, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż zawodowy oraz szkolenie zawodowe mają możliwość skorzystania ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów przejazdu w ramach wyżej wymienionych form wsparcia. Przewidziana jest możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dla 75 Uczestników/czek projektu na każdą z form wsparcia.

 

Nabór do projektu prowadzony będzie w dwóch turach:

– I nabór: 75 Uczestników projektu – planowany termin koniec sierpnia 2021 r.

– II nabór: 75 Uczestników projektu – planowany termin koniec listopada 2021 r.