Zapraszamy do udziałuw nowym projekcie "Twój sukces - Nasz cel"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanego przez firmę LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z Fundacją Edukacji i Rozwoju Ekumena, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Wartość projektu: 3 382 729,31 PLN

Wartość dofinansowania: 3 213 592,84 PLN

w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich: 2 875 319,91 PLN

w tym kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 338 272,93 PLN

Okres realizacji projektu: od 04.08.2021 r. do 30.09.2022 r.

121